Betaald ouderschapsverlof: veranderingen voor de werkgever.

Betaald ouderschapsverlof: veranderingen voor de werkgever.

We kennen in Nederland al heel lang de regeling voor onbetaald ouderschapsverlof. Deze regeling is bedoeld om de taken rondom zorg en werk beter te kunnen combineren. Dit is een periode van 26 maal de wekelijkse arbeidsduur en is dus in principe onbetaald*. De uren hoeven niet aaneengesloten te worden opgenomen en een werknemer heeft recht op ouderschapsverlof totdat zijn/haar kind 8 jaar wordt. Dit is in grote lijnen hoe het nu is. Maar wat gaat er per 2 augustus 2022 veranderen?

*Indien er een cao van toepassing is, kunnen hiervoor andere regels gelden.

Van onbetaald naar deels betaald ouderschapsverlof

Maar vanaf 2 augustus 2022 gaat de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof in. Kortgezegd betekent dit dat er voor een periode van 9 weken recht is op doorbetaald ouderschapsverlof voor werknemers met een arbeidsovereenkomst. De overige 17 weken zijn onbetaald ouderschapsverlof. De periode waarop de werkende ouder recht heeft op ouderschapsverlof blijft dus in totaal 26 weken per kind. De uitkering bedraagt 70% van het maximum dagloon van UWV. Met de invoering van doorbetaald ouderschapsverlof wil de overheid het voor ouders aantrekkelijker maken om daadwerkelijk gebruik te maken van de regeling. 

Het betaald ouderschapsverlof geldt voor de werknemer die:

•    de wettelijke ouder is;
•    of het kind heeft erkend;
•    of samenwoont met het kind, het verzorgt en opvoedt (bijvoorbeeld een stiefouder);
•    of de pleeg- of adoptieouder is.

Per augustus is er een uitbreiding van de doelgroepen die recht hebben op betaling van ouderschapsverlof. Het geldt dan ook voor werknemers die niet voor de Ziektewet zijn verzekerd. Bijvoorbeeld de directeur-grootaandeelhouders en de huishoudelijke hulpen.

Betaald ouderschapsverlof: wie betaalt?

De werkgever draagt niet de kosten van het doorbetaalde ouderschapsverlof, want het is een UWV-uitkering. De werkgever vraagt het betaald ouderschapsverlof dan ook aan bij UWV. Dit doet de werkgever via de Verzuimmelder (werkgeversportaal) of Digipoort (grote werkgever). De aanvraag vindt altijd achteraf plaats, dus nadat het verlof is genoten. 
De werkgever kan maximaal 3 betaalverzoeken indienen bij UWV. Het is dus niet zo dat werknemer de volledige 9 weken eerst moet hebben volgemaakt. Het is belangrijk dat de werkgever de aanvraag op tijd indient bij UWV. Er is namelijk sprake van een deadline.

Werkgever mag ouderschapsverlof niet weigeren

De werkgever mag opname van betaald ouderschapsverlof in het 1ste levensjaar niet weigeren. Stel dat er sprake is van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, dan kan de werkgever, na overleg met de werknemer, de gewenste wijze van invulling aanpassen. Hier zijn wel termijnen aan verbonden. In algemene zin is ouderschapsverlof een belangrijk werknemersrecht. Een zwaarwegend bedrijfsbelang is dan ook niet zomaar aanwezig.

Hoe kun je je als werkgever voorbereiden?

Nu een deel van het ouderschapsverlof wordt betaald, kan het zijn dat ouders eerder geneigd zijn het verlof daadwerkelijk op te nemen. Wij geven hier enkele tips voor de werkgever:

•    Ga als werkgever op tijd in gesprek met de werknemer en vraag of hij/zij gebruik wil maken van het verlof. Zo kun je je als werkgever voorbereiden op een eventuele langdurige afwezigheid van je werknemer.
•    Maakt de werknemer gebruik van het verlof? Dan is het verstandig dat je als werkgever alvast nadenkt of vervanging nodig is en wat daarvoor geregeld moet worden.
•    Het is belangrijk om als werkgever goede afspraken te maken met de werknemer over wanneer het verlof ingaat.

Als werkgever zou je dus al kunnen inventariseren welke werknemers gebruik zouden kunnen gaan maken van het doorbetaalde ouderschapsverlof. En in combinatie met bovenstaande tips, zou je dus alvast kunnen anticiperen op wat komen gaat. Want het weigeren van betaald ouderschapsverlof behoort niet tot de mogelijkheden.

Vragen?

Meer informatie over ouderschapsverlof vind je HIER op de website van UWV. Heb je daarbuiten nog meer vragen? Neem dan HIER contact op met een van onze adviseurs, ze helpen je graag verder.